Ostoskori (0) 0.00 €

Tietosuojaseloste

Härmän Liikenne Oy:n TIETOSUOJASELOSTE

- yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

24.4.2018 alkaen


1. Rekisterinpitäjä

Härmän Liikenne Oy

Knuuttilanraitti 10, 62300 Härmä

Puhelin: 06 484 87 49
 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Härmän Liikenteen asiakasrekisterivastaava

Knuuttilanraitti 10, 62300 Härmä

Puhelin: 06 484 87 49

3. Rekisterin nimi

Härmän Liikenteen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Härmän Liikenteelle antama toimeksianto tai Härmän Liikenteen ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Härmän Liikenteen asiakasrekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta. Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Härmän Liikenteen palveluissa. Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta

Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen. Asiakastietojen sekä asiakas-ja kontaktihistorian hallinta. Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden hallinta ja laadun varmistaminen.

Asiakkuuksien analysointi, ennustaminen, ryhmittely ja kehittäminen. Tutkimus ja tilastolliset analyysit. Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi.

Palvelujen tarjoaminen ja markkinointi sekä asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta. Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi. Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta.

Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen. Asiakkaiden ja Härmän Liikenteen oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

Härmän Liikenteen mobiilipalveluissa, jotka toimivat asiakkaan lataaman sovelluksen kautta, noudatetaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Voit tutustua Applen ehtoihin täällä, Googlen ehtoihin täällä ja Microsoftin ehtoihin täällä.

5. Rekisterin tietosisältö

Härmän Liikenteen asiakasrekisteri sisältää tai voi sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot

Nimitiedot

Sukupuoli

Syntymäaika

Yhteystiedot:

Osoitetiedot

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Kotikuntatiedot

Muut asiakkaan demografiatiedot

Asiakasnumeron

Matkakortin numeron

Yksilöivät tunnisteet

Asiakkaan yksilöivät tunnisteet:

Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet

Verkkopalvelujen käyttöön liittyvät asiakkaan tunnisteet:

Asiakkaan IP-osoite jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä

Asiakkaan käyttämälle päätelaitteelle annettava tunniste jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä (käyttötarkoituksena väärinkäytösten ehkäisy ja asiakkaan suojelu)

Asiakkaan maksukortteihin liittyvät tunnisteet ja numerot

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot sekä keskustelut

Asiakaspalvelutapahtumien tiedot

Asiakaspalaute

Väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot

Sovellusten ja palvelujen käyttötiedot sisältäen lokitiedot, evästeet sivulatausten yhdistämiseksi, istuntotunnisteet, IP-osoitteen sekä selain- ja käyttöjärjestelmätiedoista lasketun tunnisteen

Tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot

Asiakkaan erillisellä suostumuksella Härmän Liikenne tarjoaa sijaintiperusteisia palveluja, jotka perustuvat asiakkaan päätelaitteen sijaintitietojen hyödyntämiseen. Sijaintietoa, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla laskettuja koordinaattitietoja, kerätään ainoastaan asiakkaan erikseen käyttöön ottamista palveluista.

Härmän Liikenne säilyttää vain Härmän Liikenteen toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, verkkopalvelun omat tiedot -osiossa, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin.

Asiakkaan tietoja saadaan myös tämän rekisterin alarekisterinä olevasta Pusatec asiakasrekisteristä, Seamchip asiakasrekisteristä ja muista Härmän Liikenteen ylläpitämistä asiakkaita koskevista henkilörekistereistä niiltä osin kuin tietojen käytöstä on informoitu asiakasta.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy Härmän Liikenteen tietojärjestelmiin myös Härmän Liikenteen verkkopalvelujen.

Asiakkaan tietoja päivitetään ja tarkistetaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi väestötietojärjestelmästä.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

7. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Härmän Liikenne käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen). Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita tuotteita sivustollamme tai kumppaneidemme verkkosivustoilla), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Härmän Liikenne ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

Härmän Liikenteen verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.

Asiakas voi halutessaan estää evästeisiin perustuvan kiinnostusalueidensa mukaisen mainonnan tai sisällön kohdentamisen osoitteessa: http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset.

Asiakastietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Palvelujen käytettävyyden parantamiseksi Härmän Liikenne voi tehdä tutkimuksia, joissa tallennetaan tietoa esimerkiksi asiakkaan yksittäisellä verkkosivulla tekemistä klikeistä tai hiiren liikkeistä.

Sijaintiperusteisen palvelun, kuten Bussit Kartalla -sovelluksen, yhteydessä asiakas voi halutessaan peruuttaa paikannukseen antamansa suostumuksen mobiililaitteen paikkatietoasetusten kautta.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Härmän Liikenteen lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa Härmän Liikenteen markkinoinnin toteuttamiseen osallistuville yhteistyökumppaneille kohderyhmien muodostamiseksi markkinointiyhteistyökumppaneiden palveluissa.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Asiakastietoja voidaan siirtää Härmän Liikenteen suoramarkkinointirekisteriin sekä Härmän Liikenteen asiakkaiden palvelutuotannossa käytettäviin erillisiin rekistereihin.

Asiakastietoja voidaan siirtää tai luovuttaa asiakkaan tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai asiakkaan suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, arvonta- kontaktointi- tai tutkimusrekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

Pääsääntöisesti Härmän Liikenne ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:

tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai

sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Härmän Liikenteen asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain Härmän Liikenteen erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Härmän Liikenteen palveluksessa, sekä Härmän Liikenteen toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Härmän Liikenteen verkkopalvelun tietoliikenne on salattua ja asiakas tunnistaa kyseisen palvelun osoitteen oikeellisuuden varmenteesta.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Härmän Liikenne Oy, Jukka Sarho, Härmän Liikenteen asiakasrekisteri/ Henkilötietojen tarkastuspyyntö, Knuuttilanraitti 10, 62300 Härmä. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

11. Tiedon korjaaminen

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena Härmän Liikenteen toimistolla tai Härmän Liikenteen myyntipisteissä.

Härmän Liikenne huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

12. Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja tunnistautuneena Härmän Liikenteen toimistolla. Markkinointisuostumus on mahdollista antaa joko sähköisesti, puhelimitse asiakaspalvelukontaktissa tai muutoin asiakkaan palvelutapahtuman yhteydessä.

Asiakas voi antaa suostumuksensa suoramarkkinointiin

- Sähköpostiin

- Matkapuhelimeen

- Härmän Liikenteen sovelluksiin (push-viestillä)

Asiakas voi kieltää

- Postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin

- Sähköpostisuoramarkkinoinnin

- Push -viestit

Härmän Liikenne päivittää postiosoitteellisen suoramarkkinoinnin kiellon myös Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton suoramarkkinoinnin rajoituspalvelusta.

Asiakas voi kieltää markkina- ja mielipidetutkimusten lähettämisen Härmän Liikenteen verkkopalvelussa, asiakaspalvelussa ja Härmän Liikenteen myyntipisteissä

Asiakas voi myös kieltää tietojensa siirtämisen Härmän Liikenteen mahdolliseen suoramarkkinointirekisteriin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Kun asiakas ei ole antanut Härmän Liikenteelle lainkaan suostumuksia ja on antanut kaikki kiellot, ei hänelle kohdenneta Härmän Liikenteen suoramarkkinointia, etämyyntiä tai markkina- ja mielipidetutkimuksia puhelimella, postilla tai sähköpostilla. Asiakas saa kuitenkin aina asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää.